Kaikki Liven tuottamat ELY-keskuksen tilaamat palvelut toimivat toistaiseksi etänä. (päivitetty 4.2.2021 klo 13.57). Lue lisää

Ajankohtaista_banneri

Hankkeet

Tutustu kehittämistoimintaamme

Yhdessä taitaen

Kirjoittanut: Live palvelut | 3.10.2019 15:46

Euroopan Unioni - Euroopan sosiaalirahasto -logo.Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 -logo.

Yhdessä taitaen on ESR-rahoitteinen hanke, jossa tavoitteena on lisätä elinikäisiä oppimisen taitoja yli 15-vuotiaille. Diakonissalaitoksen Vamos on hankkeen päätoteuttajana ja muita osatoteuttajia ovat Turun Kristillinen opisto, Diakonissalaitokseen yhdistynyt Rinnekoti sekä Ammattiopisto Live.

Yhdessä taitaen –hankkeen kohderyhmänä ovat ne, jotka painivat luku- ja kirjoitustaidon, matemaattisten taitojen tai tvt-taitojen kanssa, sekä heidän kanssaan työtä tekevä ohjaus- ja opetushenkilöstö. Tämän lisäksi hankkeessa tavoitellaan yhteistyötä työelämään, jonne yritetään avata uusia väyliä erilaisille oppijoille. Tavoitteina ovat vaativaa erityistä tukea tarvitsevien maahanmuuttajien perustaitojen vahvistaminen ja työllisyyden parantaminen.

LIVE:ssä hankkeen kohderyhmänä ovat sellaiset aikuiset maahanmuuttajat, joilla on luku- ja kirjoitustaidossa, matematiikan taidoissa ja tvt-taidoissa niin suuria pulmia, että riski jäädä opiskelun tai työelämän ulkopuolelle on korostunut. Livessä toteutettavan pilotin työnimenä on Telma-koulutusta joustavin järjestelyin aikuisille maahanmuuttajille kotoutumisen tarpeisiin. Siinä suunnitellaan ja pilotoidaan erityisammattioppilaitoksiin Telma-koulutusta tueksi niille maahanmuuttajille, joilla on niin paljon pulmia opiskelutaidoissa ja työllistymisessä, että he eivät pärjää Valma-koulutuksessa tai tutkintotavoitteisissa opinnoissa, ja joille nykyisenkaltainen Telma-koulutus ei sovi.

Hankkeen kohderyhmään kuuluvia vaativaa erityistä tukea tarvitsevia maahanmuuttajia on Suomessa tällä hetkellä paljon. He ovat syrjäytymisvaarassa, sillä he eivät pärjää tarjolla olevilla kielikursseilla ja kotoutumiskoulutuksilla, tai ovat jääneet kotiin ilman työtä ja opiskelupaikkaa. Heillä ei myöskään ole sellaisia työtaitoja, joilla he löytäisivät ja osaisivat pitää työpaikan avoimilla työmarkkinoilla. Heille tarvitaan kotoutumista tukevaa Telma-koulutusta, jossa opiskeluaikaa on enemmän, eikä tavoitteena ole ammatillisen tutkinnon suorittaminen vaan työhön ja itsenäiseen elämään tähtäävät opinnot ja niiden kautta työllistyminen tuetusti.

Pilotoitava Telma-koulutus joustavin järjestelyin aikuisille maahanmuuttajille kotoutumisen tarpeisiin on tavoitteiltaan samanlainen kuin nykyinen Telma-koulutus. Toteutuksessa erona Telmaan on se, että aikuisten maahanmuuttajien Telmalla sisällöissä on Telma-koulutusta enemmän kotoutumisen tukemiseen, suomen kielen oppimiseen ja suomalaiseen yhteiskuntaan sopeutumiseen liittyvää opetusta. Kenties he itse eivät edes tiedä, että heillä on pulmia oppimisessa, arjen taidoissa ja työllistymisessä. Lisäksi heillä saattaa olla epäonnistumisia kotoutumisprosessissaan, mikä lisää syrjäytymisen vaaraa. Telmassa tavoitteena on tukea opiskelijoita, niin että he voivat selvitä itsenäisemmin arjen haasteista suomalaisessa yhteiskunnassa ja löytää itselle sopivan työpaikan, todennäköisesti tuetun työllistymisen väylien kautta. 

Hankkeen yhtenä tavoitteena on myös selvittää, miten kohderyhmä voisi sujuvammin saada vammaishuollon asiakkuuden ja hyödyntää tuetun työllistymisen keinoja nykyistä paremmin.

Tällaisen Telma-koulutuksen tarve on valtakunnallisesti suuri, ja pilotin kautta saatavat kokemukset voivat tuoda laajempaakin vaikuttavuutta tälle hankkeelle.

Hankkeen välillisiä kohderyhmiä ovat aikuisten maahanmuuttajien kanssa työskentelevät palveluntarjoajat, kuten työllisyys- ja nuorisopalvelut, oppilaitokset, kohderyhmän parissa työskentelevät järjestöt ja työnantajat. Hankkeen aikana heille tarjotaan koulutusta kohderyhmän kohtaamiseen, huomioimiseen ja tukemiseen liittyvistä asioista. Työnantajille suunnatuissa koulutuksissa on tavoitteena lisätä valmiuksia perehdyttää vaikeasti työllistyvää maahanmuuttajaa uuteen työhön erityisesti työsuhteen alussa.

Hanke toteutetaan 1.10.2019–28.2.2021 välisenä aikana. Syksy 2019 oli varattu aikuisten maahanmuuttajien Telma-koulutuksen suunnittelutyölle ja pilotti käynnistettiin alkuvuodesta 2020.

Koko hankkeen projektipäällikkönä on Emma Nylund Vamoksesta ja Livestä projektityöntekijänä Marsa Perttula ja aikuisten Telma-koulutuksen pilotissa erityisopettajana Terhi Asikainen. Lisäksi projektissa on osa-aikaisesti mukana opinto-ohjaaja. Syksyllä 2020 pilotissa aloitti ohjaajana Eeva Isotalus.

 

Aiheet: pedagogiikka, esr

Kirjoittanut Live palvelut

Live Palvelut on valmennus- ja asiantuntijatalo, jonka toiminta on keskittynyt erityistä tukea tarvitsevien työllistymiseen.

Jätä kommentti