Ajankohtaista_banneri

Hankkeet

Tutustu kehittämistoimintaamme

OPIKKO

Kirjoittanut: Live palvelut | 2.8.2018 13:31

Hankkeen tavoitteena on kehittää koulutuksen ulkopuolelle jääville nuorille ja aikuisille erityistä tukea tarvitseville kokonaisvaltaisen tuen ja vaiheittaisen ammatillisen koulutuksen suorittamisen malli, jossa huomioidaan elämäntilanne kokonaisvaltaisesti.

Ajankohta ja rahoittaja:

Hanke toteutetaan 01.05.2018 - 31.12.2020 ESR-rahoituksella.

Hankekumppanit:

Koko hankkeen koordinaattorina toimii Valovalmennnusyhdistys. Muut kumppanit ovat Ammattiopisto Luovi sekä Stadin ammattiopisto.

Tavoitteet:

Hankkeen tavoitteena on kehittää toimintamalli, jonka avulla luodaan konkreettisia työtapoja ammatillisen osaamisen kerryttämiseksi, tunnistamiseksi ja tunnustamiseksi oppilaitoksen ulkopuolisissa oppimisympäristöissä siten, että nuoren tilanne huomioidaan kokonaisvaltaisesti ja nuoren aito osallisuus omaa elämää koskevissa päätöksissä ja suunnitelmissa lisääntyy. Hankkeessa haetaan yksilöllisiä ratkaisuja koulutuksen pariin pääsemisen kannalta haastavimmassa asemassa oleville nuorille. Löydetyt ratkaisut liitetään kuntoutumista ja osallisuutta tukevan toiminnan prosessiin mielekkäällä tavalla.

Hankkeen keskiössä on oppimisen esteiden ylittäminen riittävän, yhteistyöllä toteutetun tuen ja ohjauksen avulla sekä tarvittavien valmiuksien vahvistamiseen osana kuntoutumista. Hankkeen aikana löydetään ja tunnistetaan niitä signaaleja, jotka ovat toimineet opintoihin sitoutumista heikentävästi.

Toimenpiteet

Hankkeen toteutus koostuu toimintamallin pilotoinnista (työpaketit 1-3) sekä henkilöstön osaamisen lisäämisen kokonaisuudesta (työpaketti 4), jossa toteuttajaorganisaatioiden henkilökunta perehdytetään ja koulutetaan toimintamallin käyttöönotossa ja toteuttamisessa.

  • Työpaketti 1: Yksilöllisen, kokonaisvaltaisen tuen toimintamallin pilotoinnit ja mallintaminen
  • Työpaketti 2: Yksilöllinen valmennusmalli ammatillisen osaamisen kerryttämiseen, pilotointi ja mallintaminen.
  • Työpaketti 3: Jatko-ohjauksen toimintatapa - kohti oppilaitosta ja työelämää.
  • Työpaketti 4: Toimintamallin kuvaaminen, henkilöstön osaamisen lisääminen ja juurruttaminen. Livessä hankkeen aikana tehtävä työ muodostuu projektityöntekijän ja ammatillisen erityisopettajan välisestä yhteistyöstä sekä osallistumisesta hanketoimijoiden yhteiskehittämiseen.

Hankkeen toimenpiteet koostuvat:

  • asiakkaiden oikea-aikaisen ohjautumisen varmistamisesta (elämänhallintaan, asumiseen, sosiaalisiin suhteisiin, raha-asioiden hoitoon ja toimeentuloon, terveyteen ja hyvinvointiin sekä muihin arjen pulmiin liittyen)
  • kokonaisvaltaisen yksilöllisen tukimallin kehittämisestä ja toteuttamisesta
  • näyttöjen koordinoinnista, suunnittelusta ja toteutuksesta niiden osalta, joista ei ole mahdollista siirtymäaikana saada suoriterahoitusta sekä pysyvän toimintamallin kehittämisestä ja pilotoinnista
  • ammattilaisille suunnattujen workshoppien valmistelusta ja hankkeen tavoitteiden mukaisesta muusta kehittämis- ja levittämistyöstä

Tulokset

Hankkeen toiminnalla tuetaan ammatillisen koulutuksen reformin toimeenpanoa koulutuksellisesti heikoimmassa asemassa olevien osalta. Hankkeen tuloksena syntyy vaikuttava toimintamalli erityisen paljon tukea opinnoissaan tarvitsevien koulutus- ja kuntoutumispolun turvaamiseksi. Hankkeen tuloksena syntyy selkeä oppilaitosten ja kuntoutumista tukevien palveluiden yhteistyömalli, joka varmistaa riittävän kokonaisvaltaisen tuen haastavassa elämäntilanteessa oleville.

Hankkeen tuloksena syntyy selkeä ohjauksen malli kohti koulutusta ja työelämää. Toimintamallin ja kohderyhmän kanssa kokeiltuja tuloksellisia menetelmiä on levitetty laajalle ammattilaisten joukolle. Hankkeessa kerättävän tiedon ja kokemusten kautta saadaan jäsentynyttä tietoa toimintamallin sukupuolivaikutuksista, jonka avulla pysyvää toimintaa voidaan kehittää vastaamaan yhä paremmin koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien tarpeita.

Ota yhteyttä:

Projektipäällikkö Liisa Metsola

p. 050 517 3563, etunimi.sukunimi@inlive.fi

Aiheet: työ, pedagogiikka

Kirjoittanut Live palvelut

Live Palvelut on valmennus- ja asiantuntijatalo, jonka toiminta on keskittynyt erityistä tukea tarvitsevien työllistymiseen.

Jätä kommentti